gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
798293

Uległa i zniewolona, czyli zrozumieć Gor

 

 

Uległa i zniewolona, czyli zrozumieć GorKasa rządzi światemKara za grzechy, wola boska, haniebna praktyka czy opłacalna ekonomicznie instytucja?... możecie formułować własne osądy i nazywać to zjawisko jak chcecie, ale faktem jest, że niewolnictwo towarzyszy człowiekowi od zawsze.
W zależności od momentu historycznego i rozwoju cywilizacji przybierało różne formy. Od czasów starożytnego Egiptu, poprzez Cesarstwo Rzymskie oraz wszystkie cywilizacje i religie wschodu i zachodu- przez wieki średnie aż do dziejów współczesnego świata. Zniewolenie innego człowieka w dziejach Ziemi zawsze miało podłoże ekonomiczne. Oczywiście, różne były przyczyny powstawania niewolnictwa były zróżnicowane. Mogło ono być konsekwencją podbojów, nietolerancji na tle rasowym czy też formą odbywania kary, np. za długi itp.
Nie brakowało go także w Polsce. Chłopi pańszczyźniani byli przecież niewolnikami innych Polaków, którzy różnili się od nich tylko tym, że byli zamożniejsi lub posiadali tytuły szlacheckie.
Dziś niewolnictwo jest zakazane we wszystkich krajach świata. Jako ostatnia, zakaz ten wprowadziła Mauretania w 1981 roku. To teoria, bo w praktyce niewolnictwo wciąż istnieje.

Analizując przypadki niesprawiedliwości i okrucieństwa tego świata, najczęściej zadajemy sobie pytanie... dlaczego? Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości... dla pieniędzy.
Dokładnie takie same pobudki kierują organizatorami handlu ludźmi w XXI wieku. To jeden z najlepiej prosperujących biznesów.

A jak to jest w świecie Gorean, na planecie Gor?
Czy zysk w sensie ekonomicznym leży u podstaw Goreańskiego niewolnictwa?

Odpowiedź brzmi... nie.

Aby zrozumieć, jaki charakter miało Goreańskie niewolnictwo i dlaczego było jednym z trzech najważniejszych filarów funkcjonowania społeczności Gorean, należy przeanalizować z jakich powodów ludzie na Gor stawali się niewolnikami.
Z Kronik Normana wiemy dokładnie skąd brali się zniewoleni ludzie na planecie Gor.
Niewolnicy na Gor to nieszczególnie liczna grupa (w zależności od rejonu Gor, to od 5 do 10% populacji), z czego zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Dlatego w tym artykule skupię się na tym aspekcie niewolnictwa na Gor.


"Are most Gorean women slaves?" she asked.
"No," I said, "indeed, statistically, in those parts of Gor which I am familiar, very few. Commonly only one woman in say, forty or fifty is a slave. This varies somewhat, of course, from city to city.”
Beasts of Gor
„Czy większość kobiet na Gor to niewolnice?- zapytała.
Nie – powiedziałem- Właściwie, w tych częściach Gor, które są mi znane, statystycznie bardzo mało. Tylko jedna kobieta na czterdzieści lub pięćdziesiąt jest niewolnicą. To oczywiście różni się w różnych miastach.”


Dyktat naturyZniewolenie i pozycja podległa mężczyźnie to, zdaniem Gorean, stan naturalny dla kobiety, co wynikało z fundamentalnej dla całego Gor, wierności prawu natury i budowania porządku świata w zgodności z tym prawem. Dlatego też Goreańskie niewolnictwo dotyczyło w ogromnej większości kobiet. Niewolnicy płci męskiej stanowili niewielki odsetek populacji.


"The men of Gor are strong. They are not weak and divided against themselves. They are not tortured. They are integrated and coherent, and proud. They see themselves in the order of nature. They see females as females, as slaves, and themselves as men, as masters. If we do not please them they punish us, or slay us. We quickly learn our place in the order of things. Only where there are true men can there be true women."
 Rouge of Gor
„Mężczyźni na Gor są silni. Nie są słabi i podzieleni przeciwko sobie. Nie znają uciemiężenia. Są zintegrowani, spójni i dumni. Widzą siebie w naturalnym porządku świata. Widzą kobiety jako kobiece, jako niewolnice, a samych siebie jak Dominujących. Jeśli nie będziemy im służyć, ukażą nas, albo nas zabiją. Szybko uczymy się, gdzie jest nasze miejsce w takim porządku świata. Tylko tam gdzie są prawdziwi mężczyźni, tam są prawdziwe kobiety”

 "It is the nature of the female to submit; accordingly, it is natural that, when she is forced to acknowledge, accept, express and reveal this nature, that she should be almost deliriously joyful, and thankful, to her master; she has been taught her womanhood."
Marauders of Gor
„W naturze kobiety leży uległość; zatem, naturalnym jest że, kiedy kobieta jest zmuszona do uznania, zaakceptowania, ale też ujawniania i wyrażania swojej natury, powinna być w tym niemal entuzjastycznie radosna i wdzięczna jej Panu. W ten sposób jest uczona swojej kobiecości."


Goreanie byli przekonani, że kobieta została stworzona jako istota uległa i podporządkowana mężczyźnie. Co za tym idzie, wychodzili z założenia, że każda kobieta ma takie predyspozycje, a nawet pragnie zniewolenia, stąd ich nieco nawet lekceważący stosunek do wolności kobiet, a w szczególności sprawowania przez nie funkcji przywódczych i kierowniczych.
Jednak, nawet taki stosunek do wolności kobiet, nie miał wpływu na szacunek, jakim darzyli oni Wolne kobiety. U podstaw tego szacunku była oczywiście świadomość jak ważne dla rozwoju Home Stone i Kast były Wolne kobiety, dawczynie życia i nowych obywateli, którzy zapewniali ciągłość, rozwój i siłę Kasty. Dlatego, Goreanie zawierali umowy, które ustanawiały Związek Wolnych (instytucja zbliżona do ziemskiego małżeństwa), aby wspólnie z kobieta tworzyć wspólnotę. Jednak, w tym związku, w mniemaniu części Goreańskich mężczyzn, kobieta nie stanowiła równorzędnej partnerki dla mężczyzny, co było konsekwencją ich sposobu myślenia o kobiecie jako podległej mężczyźnie.


Some Goreans think of the Free Companionship as being a form of contract slavery. "
Blood Brothers of Gor
„Niektórzy Goreanie uważali, że Związki Wolnych to forma umowy niewolniczej.”


Szacunek należny Wolnej kobiecie na Gor nie oznaczał jednak, że była ona traktowana z pobłażaniem. Mężczyźni na Gor wychodzili z założenia, że kobiety mogą cieszyć się stanem wolnym, jeśli są na tyle silne i odpowiedzialne, aby w tym stanie trwać. No i rzeczywiście nie było to łatwe. Planeta Gor była bardzo niebezpiecznym i surowym światem. Prawo, które panowało w miastach nie obejmowało terytorium poza jego murami, więc poza nim kobiety nie podlegały ochronie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było dość duże ograniczenie wolności kobiet np. konieczność posiadania eskorty i zakaz samotnego podróżowania, które mogło skończyć się porwaniem i zniewoleniem kobiety. Częsty na Gor był bowiem proceder swoistego polowania na kobiety. Nie można było zniewolić Wolnej kobiety z własnego Home Stone czy Miasta – było to przestępstwo, natomiast nie dotyczyło to kobiet z obcego Home Stone. Na Wolne Goreańskie kobiety czyhało wiele niebezpieczeństw i prawdopodobieństwo stania się niewolnica towarzyszyło im przez całe życie.


'There is a Gorean saying that free women, raised gently in the high cylinders, in their robes of concealment, unarmed, untrained in weapons, may, by the slaver, be plucked like flowers. "
Hunters of Gor
„Jest Goreańskie powiedzenie, które mówi, że Wolne Kobiety, wyrosłe  w przyjaznym otoczeniu Goreańskich domostw, w ich zakrywających szatach, nieuzbrojone i niewyćwiczone w walce, mogą być zerwane jak kwiaty przez łowców niewolników.”


Porwanie i zniewolenie dotyczyło nie tylko Goreanek, ale również kobiet na Ziemi. Co jakiś czas na nasza planetę udawała się ekspedycja celem sprowadzenia na Gor niewolnic. Oczywiście wybór kobiet nie był przypadkowy.


'As a matter of fact intelligence is one of the major criteria used by Gorean slavers when scouting an Earth girl for capture and abduction to the chains of Gor. The other two major criteria appear to be beauty and femininity.'
Beasts of Gor
„ Jeśli chodzi o inteligencję, w rzeczywistości jest jednym z głównych kryteriów stosowanych przez nadzorców niewolników goreańskich, którzy obserwowali dziewczyny na Ziemi, aby wychwycić i uprowadzić w niewolę tylko te, które to kryterium spełniały. Pozostałe dwa główne kryteria to uroda i kobiecość”Kobiecy los


Niezależnie od tego, czy uprowadzona kobieta była Goreanką czy ziemianką jej los był podobny. W obu przypadkach ich przeznaczeniem była sprzedaż Wolnemu na własność. Oczywiście, zysk z takich transakcji czerpali nadzorcy niewolników (Slavers).
Zanim jednak dziewczyna trafiła na sprzedaż musiała przejść odpowiednie szkolenie.
Nawet jeśli kobieta wykazywała cechy naturalnej niewolnicy i czuła w sobie pokłady uległości i zapał do służby, jako ułożona i wyszkolona niewolnica miała szansę trafić do Właściciela, który doceni jej przymioty.
Przygotowanie kobiety uprowadzonej z Ziemi i zniewolonej Goreanki różniło się jednak.
 Łatwo sobie wyobrazić, jak czuła się ziemianka w takich okolicznościach, trafiając do Kennel – miejsca pobytu i szkolenia niewolnic, będącego pod nadzorem Slavera.
Wyszkolenie jej zaczynano od podstaw, a więc od uświadomienia jej położenia, w jakim się znajduje. Inaczej było w przypadku kobiet z Gor. Te, nawet kobiety urodzone i wychowywane jako Wolne,  już od najmłodszych lat były przygotowywane do tego, że kiedyś mogłyby stać się niewolnicami. W związku z tym, właściwie szkolenie tych dziewczynek, które od urodzenia były niewolnicami i tych urodzonych ze Związków Wolnych, przebiegało tak samo. To pokazuje, że stan zniewolenia dla kobiety nie był czymś obcym. Naturalny porządek ról kobiecych i męskich leżał u podstaw wychowania młodych ludzi, był czymś, co tkwiło w ich świadomości już od najmłodszych lat.
/o szkoleniu niewolnic na Gor więcej informacji możecie znaleźć w artykule Szkolenie niewolnicy na Gor /


"The Goreans claim that in each woman there is a free companion, proud and beautiful, worthy and noble, and in each, too, a slave girl. The companion seeks for her companion; the slave girl for her master. It is further said, that on the couch, the Gorean girl, whether slave or free, who has had the experience, who has tried all loves, begs for a master. She wishes to belong completely to a man, withholding nothing, permitted to withhold nothing. And, of course, of all women, only a slave girl can truly belong to a man, only a slave girl can be truly his, in all ways, utterly, totally, completely, his, selflessly, at his mercy, his ecstatic slave, helpless and joyous in the total submission which she is given no choice but to yield."
 Hunters of Gor

"Goreanie twierdzą, że w każdej kobiecie jest Wolna kobieta , dumna i piękna, wartościowa i szlachetna, ale w każdej jest również niewolnica.  Wolna kobieta szuka dla siebie towarzysza życia , a niewolnica swojego Pana. Co więcej, mówi się, że w alkowie, Goreańska kobieta, niezależnie czy niewolnica czy Wolna, która ma doświadczenie; która poznała różne rodzaje miłości, błaga, by mężczyzna był jej Panem. Pragnie całkowicie należeć do mężczyzny, nie zatajając nic, gdyż nie wolno jej nic zatajać. I oczywiście, ze wszystkich kobiet, tylko niewolnica może naprawdę należeć do mężczyzny, tylko niewolnica może być naprawdę Jego, na wszelkie sposoby, zupełnie, całkowicie, w pełni Jego, bezinteresownie, zdana na Jego łaskę, Jego pełna zachwytu niewolnica, bezradna i pełna radości w całkowitym oddaniu, który nie pozostawia jej innego wyboru jak poddać się."


Kiedy niewolnica była już gotowa, aby podjąć służbę, oczywiście nigdy nie wiedziała w jakie ręce trafi, a nie było to bez znaczenia, ponieważ bardzo często determinowało to zakres jej obowiązków w służbie Panu i komfort jej życia. Mogła zostać sprzedana na aukcji, na targu niewolników, wystawiona na sprzedaż niczym przedmiot, ale też mogła zostać oddana Wolnemu, którzy przybywali do Domu Slavera, kiedy chcieli kupić niewolnika.


'Sometimes a man simply sees a naked woman in her chains upon the blocks and knows suddenly the she is the perfect one, she who is destined to be the perfect love slave for whom he has always sought. Sometimes a girl, kneeling before a new master, is seized by a sudden wild emotion. Perhaps it is something in the way his steel is locked upon her body; perhaps it is something in the audacity and assurance with which he handles her. She lifts her head, meeting his eyes. Quickly she puts her head down, trembling. She knows then she has met one who may well be her love master, one to whom she can be but the most helpless of love slaves.”
Explorers of Gor
„Czasami mężczyzna, po prostu, widzi nagą kobietę w łańcuchach przy bloku i nagle dociera do Niego, że ona jest tą jedyną, której przeznaczeniem jest być doskonałą niewolnicą, której On zawsze szukał. Czasami też, dziewczyna, klęcząc przez jej nowym Panem, ulega nagłym, intensywnym emocjom. Być może jest coś w stali, zakutej na jej ciele; a może jest coś w zuchwałości i zdecydowaniu, z którym On obchodzi się z nią. Ona unosi głowę, spotykając jego spojrzenie. Szybko spuszcza wzrok, drżąc. Wówczas, ona zaczyna rozumieć, że spotkała Tego, który śmiało może być jej ukochanym Panem, Tym, dla którego ona może być najbardziej uległą z niewolnic miłości.”


Złożyć los w Jego rękach


Bardzo ważnym zjawiskiem (również z punktu widzenia Gorean Lifestyle) było dobrowolne oddanie się w niewolę. Takiego aktu mogła dokonać Wolna kobieta, jeśli poczuła pragnienie służby i życia w niewoli. Jedyną dopuszczaną formą dobrowolnego oddania się w niewolę był Akt Submisji. Kobieta zawsze składała go konkretnemu, wybranemu Mężczyźnie, któremu oferowała siebie, klękając przed Nim i prosząc o przyjęcie na służbę. Taka decyzja wiązała się również ze zbyciem wszelkich praw materialnych i niematerialnych na rzecz Pana. Mężczyzna mógł przyjąć ten akt, ale mógł też go odrzucić.
Wolna kobieta mogła tez oddać się dobrowolnie w niewole na ściśle określony czas. Taką formę zniewolenia regulował kontrakt, który określał termin i warunki, na których dochodziło do zniewolenia.

 

"If a free woman would assure herself of a man's love she could not do better than, in effect, become his slave. She can beg of him, if she senses in herself the true bondage of love, an enslavement ceremony, in which she proclaims herself, and becomes, his slave. In their most secret and intimate relations thereafter she lives and loves as his slave. If a woman fears to do this she may, on an experimental basis, resort to limited self-contracting, in which her documents will contain stated termination dates. Thus, by her own free will, she becomes a slave for a specific period, ranging usually from an evening to a year. The woman enters into this arrangement freely; she cannot, of course, withdraw from it in the same way. The reason for this is clear. As soon as the words are spoken, or her signature is placed on the pertinant document, or documents, she is no longer a free person. She is then only a slave, an animal, no longer with any legal powers whatsoever. She is then, until the completion of the contractual period, until the expiration date of the arrangement, totally subject to the will of her Master."
Blood Brothers of Gor

„Jeśli Wolna kobieta chciała zapewnić sobie miłość mężczyzny, nie mogła zrobić tego lepiej jak stając się Jego niewolnicą. Jeśli odczuwa w sobie potrzebę prawdziwego poświęcenia się tej miłości, może błagać o bycie Jego, podczas ceremonii zniewolenia, kiedy głośno oświadcza swoją  przynależność i staje się Jego niewolnicą. Potem, może ona żyć i kochać jak niewolnica, w ich osobistej i intymnej relacji. Jeśli kobieta boi się zrobić ten krok, wówczas może, w ramach eksperymentu, uciec się do zawarcia kontraktu, który będzie zawierał ustaloną datę. W ten sposób, z własnej woli, staje się niewolnicą na określony czas, zazwyczaj obejmujący od jednego wieczora do jednego roku. Kobieta podejmuje to zobowiązanie dobrowolnie. Oczywiste jest to, że nie może ona wycofać się z niego w ten sam sposób. Powód tego jest zrozumiały. Tak długo jak wypowiedziane deklaracje oraz jej podpis widnieje na stosownych dokumentach, ona nie jest już Wolną osobą. Wtedy, jest ona tylko niewolnicą, zwierzęciem, pozbawionym wszelkich praw. Do czasu zakończenia wyznaczonego czasu, do upłynięcia daty zobowiązania, jest ona absolutnie poddana woli jej Pana”

'You understand, do you not,' I asked the girl, 'the meaning of this?'
'Yes,' she said.
'You may freely enter into the state of bondage,' I told her, 'but you may not freely leave it. This thing, once it is done to you, is, one your part, irreversible. It is not then within your power to break, alter or amend it in any way. You will then, you see, no longer be a free person, but only a slave.'
'I understand,' she said. She then turned to the young man, 'I am ready,' she said, 'Make me a slave."
Blood Brothers of Gor

„Rozumiesz, prawda? - zapytał dziewczynę – znaczenie tego?
Tak – powiedziała.
Możesz dobrowolnie oddać się w niewolę – powiedziałem – ale nie możesz dobrowolnie z niej wyjść. Tą decyzje, możesz podjąć tylko raz, nieodwracalnie. Wówczas, nie będzie to w Twojej mocy, aby zerwać, zmienić czy zmodyfikować ten stan w jakikolwiek sposób. Wtedy, nie będziesz już Wolna osobą, lecz tylko niewolnicą.
Rozumiem – powiedziała. Wtedy, zwróciła się do młodego mężczyzny  - Jestem gotowa. - powiedziała – Uczyń mnie swoją niewolnicą.”

'The Gorean master desires more than a slave's submission, more than merely her body. A Gorean man is satisfied with nothing less than all of a slave. He will possess you, body and mind, heart and soul. Nothing less is acceptable.'
Savages of Gor
„Goreański Pan pragnie więcej niż oddanie niewolnicy, więcej niż tylko jej ciała, Goreańskiego Pana zadowoli ni mniej ni więcej tylko cała niewolnica. W Jego posiadaniu znajdziesz się cała ty, ciało i umysł, serce i dusza. Nic, co umniejszy to posiadanie, nie jest dopuszczalne.”

'She had known then that she was his, and in perfection. I had no doubt they fitted together, in the order of nature, in the most intimate, beautiful and fulfilling relationship possible between a man and a woman, that of love master and love slave.'
 Magicians of Gor
„Wiedziała, że jest jego, i to  całkowicie. Nie miała żadnych wątpliwości, że pasują do siebie, w zgodzie z porządkiem naturalnym, w najbardziej z możliwych intymnej, pięknej i satysfakcjonującej relacji pomiędzy Mężczyzną, a kobietą. Tej, wynikłej z miłości Pana i miłości niewolnicy.”

Prawo do bycia kobietą


W Gorean Lifestyle na Ziemi jest tylko jeden sposób, aby stać się niewolnicą w rozumieniu koncepcji życia Gorean – to dobrowolny akt poddania się.
Ziemskie prawo zabrania jakiejkolwiek formy przymusu wobec innego człowieka, stąd żadna inna z form zniewolenia dla szanującego zasady Goreanina nie jest możliwa.
Jeśli ktokolwiek z Was, usłyszy kiedyś, że kobieta pragnie być niewolnicą, oddaną kajirą czy po prostu podporządkowaną Mężowi uległą żoną... niech nie pyta jej -  dlaczego?
Odpowiedź jest w tych słowach...


"And what Master may not understand," she said, "is that we wish to be choiceless. We want our will to mean nothing." Cabot was silent.
“Our bondage is a way of life,” she said. “We want to belong, to be owned, to kneel, to submit, to serve, wholly and helplessly. Our servitude, our submission, our categorical surrender, our helplessness, is important to us. We love being what we are. Our brands, our collars, are precious to us. Our bondage is our freedom, our servitude our liberty.”
Kur of Gor
„-To, czego Pan może nie rozumieć – powiedziała – to fakt, że my pragniemy być pozbawione prawa wyboru. Chcemy, aby nasza wola była bez znaczenia.- Cabot milczał.
- Nasze zniewolenie jest sposobem życia – powiedziała – Chcemy należeć, być własnością, klęczeć, ulegać, służyć, całkowicie i bezsilnie. Nasza służba, uległość, całkowite oddanie i bezsilność, są dla nas ważne. My uwielbiamy być tym, kim jesteśmy. Znaki Pana na naszym ciele czy obroże są cenne dla nas. Nasza niewola jest naszą wolnością, nasza służba jest naszym wyzwoleniem.”


W czasie mojej wędrówki po świecie Gor spotykałam się z osobami, które utożsamiały kajirę z postawą skrajnego masochizmu, gdzie rezygnacja z jej prawa do samostanowienia o sobie i poddanie się woli Pana, musiały być wynikiem nieporadności życiowej i wybaczcie... głupoty. Z taką wizją postaci kajiry zaczynałam swoją  wędrówkę:) Dziś, wiem więcej i więcej rozumiem.
Zniewolenie kobiety na planecie Gor wynika zupełnie z innych pobudek niż akty okrucieństwa, z którymi spotykamy się na Ziemi. Jego podstawą nie jest chęć wyzysku czy uciemiężenia, a już na pewno nie bezmyślne okrucieństwo, którego celem jest jedynie zmuszenie drugiego człowieka do działania na rzecz gromadzenia zysków dla oprawcy.
Okrucieństwo i sadyzm były na Gor uważane za zło i jako takie, zwalczano jego przejawy.
Poukładanie świata według prawa natury, na którym opiera się konstrukcja Gor, ustawia obie płcie w bardzo określonych rolach.
Mężczyzna i jego cechy osobnicze to pierwiastek dominujący i przywódczy, który wprowadza pewien ład i porządek; natomiast kobieta, nie umniejszając jej roli w tym porządku, jest elementem bardziej żywiołowym, który z powodu swojej emocjonalności wprowadza pewien chaos... ale oczywiście twórczy, bo niezbędny dla mężczyzny, aby mógł wykazać się swoją siłą i kreatywnością. Poczucie, że w tym układzie kobieta jest tym elementem słabszym, to tylko pozory. Mężczyzna, owszem buduje, ale żeby mógł to czynić musi mieć pewien materiał, który „ulegnie” i podda się jego konstrukcyjnym talentom. Chyba właśnie dlatego, kobieta została wyposażona przez naturę w cechy, które zdają się z jednej strony prowokować i burzyć spokój mężczyzny, a z drugiej inspirować go i urzekać swoja osobą. To musi współgrać... i tak jest na Gor.
Oczywiście, jak w każdy rodzaj zniewolenia, jest w niego wpisany przymus, który przejawiał się w podporządkowaniu kobiety i wypełnianiu woli mężczyzny. Kara, często też fizyczna, jest wpisana w przymus. Jednak, na Gor niewolnice nie były karane dla przyjemności seksualnej czy emocjonalnej Właściciela. Tam, kara była karą i musiała być bolesna, aby osiągnąć swój cel, czyli wymuszenie określonego zachowania.
Teraz wiem, że kajira to kobieta, która akceptuje naturalny porządek świata.
Kajira to kobieta świadoma roli, do której została stworzona; dla której kobiecość jest jej naturalnym żywiołem, który daje jej satysfakcję. Poczucie przynależności do Mężczyzny, którego obdarza ogromnym uczuciem, jest inspiracją, czymś co napędza ją do życia, pozwala osiągać rzeczy, o które nigdy by sama siebie nie podejrzewała. Dla kajiry nie liczy się to co jej odebrano, ale to co staje się jej udziałem; świat, który współtworzy, którego jest nieodzownym i wartościowym elementem.


'You see, my Master,’ she said, ‘you are, for me, a dream come true.’ ‘And you, for me, Sweet Slave,’ I said, ‘are, too, a dream come true.”
Guardsman of Gor
„-Wiesz, mój Panie – powiedziała –  jesteś spełnieniem moich marzeń.
- I ty dla mnie, słodka niewolnico – powiedziałem- tez jesteś marzeniem, które się spełnia.”


HAPPY END :) 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.