gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Nasze statystyki

Odsłon artykułów:
785702

Gorean Lifestyle, a polskie prawo

 

Gorean Lifestyle, a polskie prawoNajwiększe kontrowersje w koncepcji życia Gorean budzi kwestia niewolnictwa. Wiele osób, pomimo odnalezienia w tym stylu życia ważnych dla nich wartości, nie identyfikuje się z nim do końca, czując pewnego rodzaju rozdźwięk pomiędzy wyznawanym przez nich katalogiem wartości, a obecnym w filozofii Gorean, aspekcie zniewolenia jednego człowieka przez drugiego.
Kolejną istotną kwestią, jest świadomość prawa, które przecież w różnych jego aktach, zakazuje zniewalania ludzi. To szczególnie ważne w kontekście idei Gorean Lifestyle, ponieważ każdy kto identyfikuje się z tym stylem życia, przede wszystkim jest zobowiązany do przestrzegania prawa.

Czy rzeczywiście, osoby żyjące w zgodzie z Gorean Lifestyle każdego dnia łamią prawo?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, dokonałam analizy regulacji kodeksu karnego właśnie w zakresie niewolnictwa i naruszania nietykalności cielesnej osób.
Oczywiście, zapisy, które zawiera aktualnie obowiązujący w Polsce kodeks karny pozostają w ścisłej relacji z całym szeregiem umów, konwencji i deklaracji międzynarodowych, których Polska jest stroną i które to, zobowiązują nasze władze ustawodawcze do dostosowania przepisów polskiego prawa do wyznaczanych przez nie standardów. Jednak, nie będę tu szczegółowo omawiać standardów prawa międzynarodowego, a osobom zainteresowanym tym tematem polecam lekturę artykułu LINK.
Z perspektywy obywatela naszego kraju, najbardziej interesują nas te regulacje prawne, na podstawie których, za nasze czyny, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
Ustawa z 20 maja 2010 r. (która weszła w życie 8 września 2010r.) o zmianie ustawy – kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego jest najnowszą nowelizacją przepisów karnych, która miała być wypełnieniem zobowiązań Polski wynikających z umów międzynarodowych. Społeczność międzynarodowa dostrzegła bowiem, że istnieje potrzeba przedefiniowania pojęcia niewolnictwa w kontekście jego współczesnych form. Ma to również służyć zwiększeniu efektywności w zwalczaniu przestępstw związanych z handlem ludźmi, bądź naruszaniem ich wolności i nietykalności.

 Ustawa dodaje do Kodeksu karnego definicję handlu ludźmi.
z & 22 art.115 KK:

HANDLEM LUDŹMI jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1. przemocy lub groźby bezprawnej,
2. uprowadzenia,
3. podstępu,
4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą
– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgoda , w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, żebractwie niewolnictwie lub w innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet, gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6.


/ definicja wyraźnie określa metody działania sprawcy i środki, które znajdują zastosowanie przy określonych metodach, wskazała także cel działania sprawcy – wykorzystanie innej osoby. Definicja rozszerzyła ochronę małoletniego, ponieważ dopuściła ograniczenie kwalifikacji prawnej czynu sprawcy wyłącznie do celu jego działania./
Niewolnictwo zaś, zgodnie z nowymi zapisami, jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności (& 23 art.115 KK).
HANDEL LUDŹMI to przestępstwo zagrożone karą od 3 lat pozbawienia wolności. Karalne jest również przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości. Art. 189a KK zastąpił art. 253&1 KK. Poprzednie brzmienie „Kto uprawia handel ludźmi, nawet za ich zgodą” zastąpiło „Kto dopuszcza się handlu ludźmi”. Przepis został przeniesiony w Kodeksie Karnym z rozdziału przeciwko porządkowi publicznemu do rozdziału przestępstw przeciwko wolności.
Identyczna kara jak za handel ludźmi jest określona za oddanie innej osoby w stan niewolnictwa, utrzymywanie jej w tym stanie albo uprawianie handlu niewolnikami ( art. 8 przepisów wprowadzających kodeks karny).
Przestępstwa i wykroczenia powiązane z handlem ludźmi:


• Art. 203 KK – Doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji z użyciem przemocy, groźby bezprawnej, podstępu lub wykorzystania stosunku zależności lub krytycznego położenia.
• Art. 204 KK
& 1 - Nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji lub ułatwianie uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
& 2 - Czerpanie korzyści majątkowych majątkowych uprawiania prostytucji przez inną osobę.
& 3 - Nakłanianie małoletniego do uprawiania prostytucji lub ułatwianie mu uprawiania prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bądź czerpanie korzyści majątkowych majątkowych majątkowych uprawiania prostytucji przez małoletniego
• Art. 104 KW – Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradna albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.


Przepisy kodeksu karnego związane z pozbawieniem wolności i nietykalności cielesnej zawiera art.217 KK:

§ 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.


 Wszystkie wyżej wymienione regulacje prawne zakładają:
- po pierwsze... działanie wbrew woli pokrzywdzonego,
- po drugie... czerpanie jakiejś formy zysku z faktu zniewolenia człowieka.
Polski kodeks karny nie zna pojęcia pozbawienia wolności wobec osoby, która dobrowolnie przebywa w określonym miejscu i pozostaje w dobrowolnej relacji osobistej. Nawet w przypadku interwencji policji, nie ma ona prawa ingerować w taką relację, jeżeli obie strony są pełnoletnie i deklarują, że pozostają w niej dobrowolnie
Naruszenie nietykalności cielesnej - co może mieć związek z karami cielesnymi stosowanymi wobec niewolnicy, co dotyczy również praktyk BDSM - jest w Polsce przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego (art.217 par 1 i 3 KK), a zatem osoba poszkodowana musi sama złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa i złożyć wniosek o ściganie.

Analizują polskie prawo należy jasno stwierdzić, że niewolnictwo jest zakazane i wiele jego form jest uznanych za przestępstwa. Jednak żaden z przepisów prawa nie dotyczy osób, które dobrowolnie decydują się na taki sposób życia, tak jak ma to miejsce w Gorean Lifestyle. Natomiast wszelkie formy przemocy i przymusu, podlegające sankcjom w kodeksie karnym, związane z czerpaniem korzyści z tego rodzaju zniewolenia czy wszelkie te, które dotyczą tych, form naruszenia nietykalności, na które druga strona nie wyraża zgody (co ma prawo zgłosić, aby sprawca został ścigany) powinny być traktowane jako łamanie prawa ... i to prawo powinno być przestrzegane przez Gorean.

Kogo gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.