gorean.pl

"Prywatna biblioteka skryby Jaeger'a Vatn"

Oficjalne stanowisko w sprawie Lara Home Stone - Stan z dnia 30.04.2014

 

 


W związku ze znanymi nam wcześniej oraz ujawnionymi niedawno przez mieszkańców Lara Home Stone faktami dotyczącymi zdarzeń, norm i zasad panujących na Lara Home Stone, a stojących w rażącej sprzeczności z przekazem Kronik Gor, Goreanskim Prawem i Dobrym Obyczajem, jako członek The Blue Caste of Gor stwierdzam, że w mojej opinii panujące tam zasady tworzone przez samozwańczego Ubara Miasta Lara - Anishaara są sprzeczne lub niezgodne z zasadami i Prawem Gor.
 
Przykładowo -  (Wymieniam tylko kilka ze znanych nam niezgodności z zasadami i Prawem):

  •     samowolna zmiana sposobu głosowania  Wysokiej Rady (z wymogu jednogłośności na system większościowy) w celu przeforsowania swojego stanowiska. (zagrożone karą pozbawienia Urzędu)
  •     tworzenie własnych zasad submisji oraz praw dotyczących własności. (Nie ma potrzeby tworzenia takich praw. Prawa te i zasady są jasno i precyzyjnie skodyfikowane w  Merachant Law - Prawie Handlowym i innych aktach prawnych) - zagrożone w goreanskim prawie banicją a w przypadku udowodnienia osobistych korzysci wynikajacych z takiego działania przepadkiem majątku i banicją.
  •     samozwańczego używanie tytułu Ubara w czasie pokoju.(zatrzymanie tytułu i przywilejów Ubara w czasie pokoju jest poważnym przestępstwem zagrożonym banicją)
  •     tworzenie nowych zasad i nieuprawnione zmiany w Kodeksach Kast i zasadach przyjmowania do Kast. (działania zagrożone karą tzw. Caste Striping - odarcia z Kasty czyli karnego usunięcia z szeregów Kasty)
  •     próby wymuszania zachowań nieobyczajnych i niegodnych Wolnej Kobiety Gor powołując się na Swój Urząd. (zagrożone pozbawieniem urzędu i banicją)
  •     próby wywierania presji czy też wymuszania na osobach Wolnych zachowań niezgodnych z zasadami Gor na przykład w zakresie  przystępowania do Home Stone i Przysięgi na Wierność Home Stone. (przestępstwa przeciwko wolności wyboru Home Stone były traktowane na równi z działaniem przeciwko własnemu Home Stone oraz zdradą i były  zagrożone karą banicji lub nawet Impalement. Home Stone wybiera się tylko raz w życiu i MUSI to być własna decyzja podjęta bez żadnych nacisków.)
  •     Próby kontaktów z osobami niewolnymi będącymi w relacjach z  innymi Wolnymi za plecami tych Wolnych i próby wymuszenia na osobach niewolnych zatajenia takich zachowań przed  prawowitymi właścicielami. Zagrożone koniecznością zadośćuczynienia i rekompensat oraz w przypadku powtórzenia się sytuacji karą Caste Striping (wydalenia z Kasty) a w przypadku recydywy banicją.
  •     próby rażących zmian w statusie Wolnych Kobiet  i ich roli we wspólnocie. - (nie ma potrzeby takich zmian - status Wolnych Kobiet jest jasno określony i stanowi jeden ze zrębów goreanskiej kultury) - zagrożone wysokimi karami finansowymi a w przypadku recydywy nawet Zniewoleniem.
  •     ujawnianie  publicznie  wiadomości pozyskanych w zaufaniu od osób trzecich a dotyczących ich prywatnego życia osobistego. (jest to w świetle obyczajów Gor i Ziemi działanie niehonorowe i naganne - skutkujące ostracyzmem towarzyskim.)
  •     notoryczne łamanie praw osób trzecich - w tym, autorskich praw osobistych autorów licznych publikacji (goreanskich i niegoreanskich) pomimo jasnego wskazania, gdzie takie naruszenia mają miejsce. Ochronie Prawa Autorskiego podlega KAŻDY utwór od chwilą ustalenia i nie ma znaczenia czy nota copyright jest w jakikolwiek sposób na nim umieszczona. (bez komentarza co do sankcji karnych grożących za takie działania).Ergo! City of Lara nie jest dziś goreańskim miastem i nie powinna używać tego miana. Nie każda wspólnota oparta na zasadach i nurtach dominacji może mienić się mianem goreańskiej. Lara nie może. I nie powinna.
Istnienie Lara Home Stone w jej dzisiejszej formie i na tych zasadach szkodzi dobremu imieniu Gor i szkodzi Gorean Lifestyle w Polsce. I jako taka powinna być przez  ludzi związanych z ideą Gor i Gorean Life Style omijana. Osoby stykające się ze społecznością mieniącą się goreańska maja prawo oczekiwać, że zasady i prawo Gor będą w niej przestrzegane.
Społeczność Lara Home Stone tworzy bez wątpienia pewna żywą społeczność i to jest jej wartością. Społeczność oparta na zasadach dominacji. Ale społeczność opartą na innych zasadach niż goreanskie. Używanie tej terminologii i nazewnictwa - dziś - jest po prostu, wprowadzającym w błąd, nadużyciem.
W związku z powyższym wzywam Wspólnotę Lara do zaprzestania używanie nazwy, symboliki i terminologii Gor lub jasnego określenia, że wspólnota wywodzi się z Nurtów Dominacji i BDSM, ma swoje korzenie w Gorean Lifestyle, ale tworzy własną odrębna i niezależną kulturę. Tak będzie po prostu uczciwiej. W stosunku do nas... W stosunku do ludzi którzy pojawia się na jej drodze i zachcą zasilić jej szeregi oraz w stosunku do Johna Normana.
Życzę Społeczności dzisiejszego Lara Home Stone  dobrego i bujnego rozwoju na własnej drodze, czy to w formie całkiem nowej wspólnoty czy jako zalążek nowego ruchu.
Życzę tez liderowi tej nowej formacji powodzenia na jego drodze i wytrwałości w tworzeniu WŁASNEGO świata i WŁASNYCH tekstów dotyczących zasad panujących w jego wspólnocie.

Ta Sar'dar!

Jaeger Vatn
of Sar'dar Village

The Blue Caste of Gor Member
Magistrate

Head of Blue Caste of Isle of Tarns

 

 

 

Kogo gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.